CASE

Design av hälsodata

Hur kan hälsodata för äldre gestaltas på ett meningsfullt sätt?

 

Tillsammans med hemtjänstföretaget Aleva Omsorg i Umeå utforskade vi hur hälsodata kan gestaltas för att skapa ett värde, både för vårdgivaren och kunden. 

Namnet Aleva anspelar på begreppet ”Att leva” och handlar om att alla ska kunna leva och njuta av livet. Hemtjänstföretaget vill vara en motor som hjälper kunderna att fortsätta utvecklas, lära och må bra, livet ut. Tillsamman med kunden sätter de upp mål som ska stötta en god livskvalitet. De utgår från fyra områden som forskning pekat ut som förutsättningar för ett gott åldrande – nämligen social gemenskap, goda matvanor, motion och delaktighet/inflytande. För att ytterligare stötta kundernas utveckling ville Aleva titta på möjligheten att visa hälsodata och dess förändring över tid. Data som både skulle vara begriplig att förstå och som kunde skapa ett värde för kunden. 

Utmaningar och möjligheter

Behov och förutsättningar hos hemtjänstens kunder varierar stort, från multisjuka äldre till unga personer med endast vissa funktionsnedsättningar. Flertalet kunderna är äldre personer med någon form av kognitiv svikt, vilket påverkar minnet, uppmärksamheten och förmågan att göra val. Demens blir också allt vanligare.

I en workshop med Aleva blickade vi framåt mot framtidens hemtjänst. Några områden vi lyfte som möjligheter var att nyttja ny teknik och digitalisering för att skapa trygghet, social interaktion och flexibilitet, smidig dokumentation samt individanpassningar. 

Designidé & prototyp

Under projektet utforskade vi lösningar som kunde bidra till en meningsfull vardag, som var lätt för kunden att förstå och som kunde stötta hemtjänstpersonalens arbete. Då förmågorna hos hemtjänstens kunder kan variera stort valde vi att skapa ett samtalsverktyg som kan anpassas utifrån olika situationer och behov. För att veta om vår idé mötte behoven utvecklade vi en enkel men klickbar prototyp som kunde testas och utvärderas av användarna. 

 

Startsida

I prototypens första vy visualiseras de områden som är viktiga för kunden och som hemtjänsten arbetar med att stärka. Beroende på hur individen skattar respektive område får cirkeln en viss färg och storlek. Exempelvis så signalerar en stor cirkel att det funkar bra på området Rörelse just nu men att Mat, som är liten, behöver stöd för att växa.

Om kunden inte har förmåga att delta i skattningen kan personalen använda verktyget på egen hand som ett underlag för fortsatt arbete.

I startvyn kan även ett bildspel startas med fotografier och filmer som anhöriga skickat in.

 

 

Skatta och planera

När användaren väljer en av cirklarna dyker en ny vy upp. Här kan området skattas som:

 • Inte så bra 
 • Okej 
 • Bra 

För att få ett område att förbättras kan personalen och kunden tillsammans lägga till aktiviteter som kan bidra till en meningsfull vardag. Anhöriga kan också ge input och kommunicera med personalen kring aktiviteter från listan som de vill bidra med.

 

Statistik

Istället för staplar och diagram får användarna en visuell överblick över ett område genom se vilken symbol (och färg) området är skattat med.

Vår målsättning var att skapa en visualisering som inte värderade resultatet (positivt/negativt) utan ger en överblick av läget och inspirerar till samtal.

Utvärdering 

För att få feedback från användarna träffade vi schemaläggare och hemtjänstpersonal från Aleva som fick testa och utvärdera appen. Vi ställde bland annat frågor kring:

 • Hur upplever ni lösningen?
 • Hur användbar tycker ni att den är? 
 • Vilka möjligheter ser ni med att använda den tillsammans med kunden?
 • Vilka hinder och utmaningar ser ni?

Användarna var positiva till lösningen och menade att den skulle underlätta både för dem och skapa ett värde för kunden. Att arbeta med tätare uppföljningar och att dokumentera digitalt skulle bland annat underlätta vid skiftbyten. De som ska börja jobba kan lättare få en överblick över vad som är gjort och vad som ska göras. 

De berättar att kunderna ibland är skeptiska till att prata om hälsa och att de tror att en sån här lösning kan underlätta för samtal. De är positiva till att anhöriga kan ha insyn i vissa delar i appen och menar att det kan stilla en oro som många känner. På frågan hur de tror att kunderna kommer reagera berättar de att en del tycker att det är negativt på att de använder telefonen som arbetsverktyg och att ”det är viktigt att de kan se att det är ett gemensamt verktyg, inte bara personalens grej”. 

“Skapar ett värde för kunden”

“Stöttar överlämning”

“Inte bara utmaningar utan också glädjeämnen, något att prata om”

”Visar anhöriga att vi gör fina saker ihop”

”Positivt med mindre papper och mindre allvar”

”Behöver synkas med system vi redan använder (inte ha för många)”

Bra att tänka på vid design för äldre

 • Det är ofta enklare med en touchskärm än med en mus.
 • Keep It simple – begränsa färgpaletten, texten och elementen.
 • Kontrast, kontrast, kontrast…
 • Använd gärna teckensnitt utan klackar. 
 • Mönster och texturer kan användas för att visa skillnader mellan olika objekt.
 • Använd både färger och symboler.
 • Använd minst 16 pixlars fontstorlek.
 • Gör det möjligt för användaren att kunna justera textstorleken själv.
 • Undvik blå kulör för viktiga element.
 • Testa alltid innehållet genom en ”screen reader” (program).
 • Använd undertexter vid viktig video och ljud.
 • Håll ihop element som ska användas i följd.
 • Undvik små knappar och långa touchkommandon,
 • Undvik dubbelklick.
 • Låt navigationen vara så ”platt” som möjligt.
 • Undvik att ”gömma” innehåll djupt i systemet.
 • Visa tydligt var i systemet användaren är och hur man tar sig tillbaka.
 • Använd tydliga och väl synliga rubriker.
 • Undvik att ha flera val igång (splittrade uppgifter), KIS.
 • Ge tydlig feedback.