CASE

Känsligt

Inspirerande sätt att lära om känslor 

 

I innovationsprojektet Känsligt utforskade vi på RISE idéer som kan bidra till att unga personer lär sig mer om att känna igen och förstå känslor. Den digitala byrån Björnmamman deltog i projektet för att öka sin kunskap om metoder för att involvera användare i processen.

Vi valde att arbeta med psykisk ohälsa då Region Norrbotten, projektets testbädd, pekat ut det som ett prioriterat område. Genom samtal med personer inom professionen kunde vi avgränsa behovet och fokus i vårt innovationscase till unga människor och känslor. Att veta och kunna uttrycka vad man känner är inte alltid lätt men kan nämligen göra stor skillnad för den psykiska hälsan.

Under processen såg vi att det både fanns många verktyg i vården och verktyg för att på egen hand skatta sin hälsa valde vi att arbeta med en annan lösning. Ledord för innovationsarbetet blev att skapa:

  • Ett verktyg utanför vården
  • Något som känns ofarlig och lekfull
  • Ett sätt att lära och reflektera tillsammans
  • Ett verktyg som hjälper användaren att reflektera kring sina egna känslor utan att det är de själva som står i fokus

Om känslor

X

Workshop med unga

Då det inte finns något facit för hur en känsla ska kännas ville vi samla in autentiska berättelser som unga kunde relatera till, eller som kunde väcka nya tankar. Underlaget samlades in under en workshops med personer i gymnasieålder. Deltagarna fick beskriva:

  • Något som hänt dem eller någon i deras närhet
  • Vilken känsla händelsen väckte
  • Var i kroppen det kändes
  • Vilken handling känslan ledde till
  • Hur länge känslan stannade

För att komma igång kunde deltagarna använda kort med olika känsloord som inspiration. 

Mallen Känsloscenario och ”känslokort” användes för att samla in scenarier/händelser. Genom mallen Idéverkstad samlades nya idéer in kring hur unga kan och vill lära om känslor. 

Prototyper

Utifrån de ungas beskrivningar av  händelser, och de känslor som de väckte, skapade vi ett fysiskt ”Känslopussel” där frågorna tillsammans bildar en helhet.

Prototypen testades under ytterligare en workshop med andra unga i samma ålder. Deltagarna fick här arbeta i grupper om 2-3 personer som tillsammans skulle lösa tre känslopussel vardera. På framsidan av varje bit fanns delar av en personlig berättelse och på baksidan en färg och mönster som skiljde berättelserna åt. Under uppgiften väcktes samtal i grupperna kring vilka delar de trodde hörde ihop, vad de kände igen sig i och reflektioner kring vad som var annorlunda gentemot hur de själv tror att de hade reagerat. Samtalen som väcktes, snarare än ett ”korrekt pussel”, blev målet som skapade möjlighet att lära om och sätta ord på känslor.

I projektet utforskades även hur pusslet kunde gestaltas digitalt i syfte att göras tillgängligt för fler. Tanken är att användaren ska kunna nås via telefon eller dator. I filmen ser ni en tidig skiss på hur ett sådant koncept skulle kunna gestaltas. Vi har här kallat pusslet för “Read my mind”. 

Nytta och potential

Under projektet har behov, idéer och möjliga användare diskuterats med personer som möter unga i olika sammanhang, bland annat inom vården, kommunens verksamheter, privata sammankomster och skolor. Ett möjligt sammanhang som vi sett under projektet är att materialet (presentation om känslor, instruktion till ledaren, det fysiska pusslet och medföljande diskussionsfrågor) skulle kunna användas av personal som möter elever i skolan. Ett förslag från kuratorer vi pratat med var att materialet kunde användas under mentorstid av personer eleverna känner väl. De såg själva potential i att använda andra delar i ”en till en-mötet” med eleverna, bland annat mall för scenario och känslokort som användes under den första workshopen.

Samarbete med företaget Björnmamman

Under projektet deltog Björnmamman i två workshops tillsammans med RISE med fokus på interaktionsdesign i uppstarten och i tidig konceptutveckling av projektet Känsligt. De deltog även i workshopen med användare (ungdomar) och har tagit del av förberedelser och hur materialet utvecklats vidare till en testbar prototyp. Utöver att bidra till slutresultatet fick företaget nya praktiska erfarenhet av innovation och inspiration till arbetssätt och metoder för att jobba med interaktionsdesign med användaren i centrum.

Ethel Johnsson och Max Stare på företaget Björnmamman i Skellefteå.